ca
es

Avís legalEn virtut d’aquestes Condicions Generals, Marc Soler i Colomer (d’ara endavant, el titular del domini) amb NIF 38796955A, amb domicili a Arenys de Mar, informa als usuaris d’aquesta pàgina web, de la qual n’és titular, de les seves Condicions d’Accés i Ús.

L’accés i l’ús de la pàgina web es regiran i estaran subjectes a les següents Condicions Generals. La utilització de totes les pàgines web de les quals el titular del domini en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. el titular del domini es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts (textos, àudio, vídeo, programari —software—, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a el titular del domini o, si s’escau, a tercers. L’accés a les pàgines web de el titular del domini no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de el titular del domini o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les pàgines web de el titular del domini i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis d'aquesta pàgina web conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats:

el titular del domini no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a aquesta pàgina web o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

el titular del domini no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

el titular del domini no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre el titular del domini i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

el titular del domini es reserva el dret a suspendre l’accés a les pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda es considerarà cedida a títol gratuït.

Les reclamacions s’ adreçaran a el titular del domini a través de l'adreça electrònica de la secció Contacte.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de el titular del domini es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d'Arenys de Mar. Les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.