Madrid 2017
30-10-2020

Bases Bowling

Format

1. Competició per equips de 3 jugadors.

2. La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

3. Tots els equips disputaran 3 partides completes, i la classificació es determinarà per la puntuació acumulada de les 3 partides.

Durada dels partits

Cada ronda tindrà una durada aproximada de 2h 15m, a raó d'uns 45 minuts per partida.

Equipament

L'organització procurarà el calçat per a tots els jugadors.

Puntuació

En cas d’empat entre 2 o més equips, al final de cada ronda, es desempatarà amb un únic tir per equip.

Observacions

1. L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.