ca
es

Política de privadesa per pàgina web corporatiu


Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis.

L'informem que el titular del lloc web (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d'aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

De conformitat amb l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que aula32 CONSULTING S.L. realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d'aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l'usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d'informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

aula32 CONSULTING S.L. tracta les seves dades personals d'acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l'interessat (1) i l'interès legítim (2).

1. El consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

Les sol·licituds d'informació que ens faci arribar requereixen que l'interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l'interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

2. L'Interès legítim de aula32 CONSULTING S.L. en mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d'altres. Tot el que indica anteriorment s'entén sense perjudici de l'acompliment per part de aula32 CONSULTING S.L. de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

aula32 CONSULTING S.L. entén que, al facilitar les seves dades personals, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud de les mateixes, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O Transferències internacionals.

Amb caràcter general, aula32 CONSULTING S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i/o productes.

aula32 CONSULTING S.L. no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d'aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, aula32 CONSULTING S.L. comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable de l'tractament teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ( "dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació t'expliquem en què consisteixen aquests drets:

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a "Identificació del responsable del tractament de les dades personals", en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: aula32 CONSULTING S.L. l'informa igualment del dret que l'assisteix de presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

aula32 CONSULTING S.L. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s'hi preveuen.

Dades registrats

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l'usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l'adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s'accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d'altres.

Mesures de seguretat

A més, se l'informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Galetes

La nostra pàgina web no utilitza cookies.